اسب سواری گیسوم

کلا اسب موجودیست که با عشق متولد می شود با عشق زندگی و با عشق از میان می رود، سوارکاری از ورزشهایی است که در چند دههٔ اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته‌است، با این وجود سابقه‌ای طولانی داشته‌است و می‌توان آن را از کهن‌ترین ورزش‌ها به‌شمار آورد.

سوارکاری میان جنگل و دریا دنیایی دیگر را نمایش می دهد.